10 Oct 2022

TNPSC CSSSE Syllabus in Tamil 2022

தமிழில் TNPSC CSSSE பாடத்திட்டம் 2022:

Combined Statistical Subordinate Services Examination தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் (TNPSC) நடத்தப்படுகிறது. TNPSC CSSS தேர்வு பாடத்திட்டம் 2022 தெரியாமல் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவது எளிதல்ல. முதலில் திருத்தப்பட்ட பாடத்திட்டத்தைப் புரிந்துகொண்டு, அதைத் தயார் செய்யத் தொடங்கும் முன் ஒருமுறை படிக்க வேண்டும். ஒருங்கிணைந்த புள்ளியியல் துணை சேவைகள் தேர்வு பாடத்திட்டம் PDF ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் நடுத்தர இலவச பதிவிறக்க PDF ஆக உள்ளது. பாடத்திட்டத்தை சரிபார்த்து, புதுப்பிக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு தலைப்பையும் பார்க்கவும். வரவிருக்கும் தேர்வில் கவனம் செலுத்த முக்கியமான பகுதி/தலைப்பைக் குறிக்கவும். விரிவான ஆய்வுத் திட்டத்தைத் தயாரித்து, அந்த ஆய்வுத் திட்டத்தின் அடிப்படையில் தயாரிக்கத் தொடங்குங்கள். TNPSC ஒருங்கிணைந்த புள்ளியியல் துணை சேவை பாடத்திட்டம் 2022 தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழியில் PDF இல் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

For TNPSC Combined Statistical Subordinate Services Examination Tamil Medium check the link – TNPSC Combined Statistical Subordinate Services Examination Syllabus in English 2022.
Combined Statistical Subordinate Services Exam Pattern:

TNPSC Combined Statistical Subordinate Services Examination Syllabus 2022

Combined Statistical Subordinate Services Syllabus 2022:

TNPSC Combined Statistical Subordinate Services Syllabus 2022 consists of two papers Paper I and Paper II. The Complete syllabus for Paper 1 and Paper 2 is provided below.

Paper-I

MATHEMATICS / MATHEMATICS WITH STATISTICS
(DEGREE STANDARD)

 • Unit I – ALGEBRA AND TRIGONOMETRY
 • UNIT II – CALCULUS, COORDINATE GEOMETRY OF 2 DIMENSIONS, AND DIFFERENTIAL
  GEOMETRY
 • UNIT III – DIFFERENTIAL EQUATIONS AND LAPLACE TRANSFORMS
 • UNIT IV – VECTOR CALCULUS, FOURIER SERIES, AND FOURIER TRANSFORMS
 • UNIT V – ALGEBRAIC STRUCTURES
 • UNIT VI – REAL ANALYSIS
 • UNIT VII – COMPLEX ANALYSIS
 • UNIT VIII – DYNAMICS AND STATICS
 • UNIT IX – OPERATIONS RESEARCH
 • UNIT X – MATHEMATICAL STATISTICS

STATISTICS (UG STANDARD)

UNIT I: Uses, Scope, and limitation of Statistics, Collection, Classification, and Tabulation of data, Diagrammatic and Graphical representation, Measures of location, dispersion, Skewness, and Kurtosis – Correlation and regression – Curve Fitting – Linear and Quadratic equation by the method of least squares.

UNIT II: Probability – Addition, Multiplication, and Baye’s Theorems and their application. Tchebychev’s inequality. Random variables – Univariate and Bivariate – Probability distributions – Marginal and conditional distributions – Expectations – Moments and cumulants generating functions.

UNIT III: Probability distributions – Binomial, Poisson, Geometric and Hypergeometric. Continuous distributions – Uniform, exponential and normal. Sampling distributions and standard error, student’s ‘t’, Chi-square, and F statistic – distributions and their applications.

UNIT IV: Estimation – Point estimation – properties of estimates Neyman – Fisher Factorization theorem(without proof) Cramer – Rao inequality, Rao – Blackwell theorem – MLE, and method of Moments estimation – Interval estimation – for the population mean and variance based on small and large samples.

UNIT V: Tests of Hypothesis – Null and Alternative – Types of errors – Power of test, Neyman – Pearson lemma, UMP and Likelihood ratio tests, Test procedures for large and small samples – Independence of attributes, Chi-square test – Goodness of fit

UNIT VI: Simple random sample – stratified, systematic, Cluster (Single stage) Estimation of mean and variance in SKS – Sample Survey – Organisation – CSO and NSSO – Sampling and Non-Sampling errors. Analysis of Variance – Principles of design CRD, RBD, and LSD – Factorial experiments 22, 23, and 32 (Without confounding) Missing plot techniques.

UNIT VII: Concept of SQC – Control Charts – X, R, p and charts Acceptance sampling plan – single and double – OC curves Attributes and Variables plan. OR Models – Linear Programming problems – Simplex method Dual – Primal, Assignment problems, Network – CPM and PERT

UNIT VIII: Time series – Different components – Trend and Seasonal Variations – Determination and elimination

UNIT IX: Index Numbers – Construction and uses – Different kinds of simple and weighted index numbers – Reversal tests – construction and use of the cost of living index numbers – Birth and death rates – Crude and standard death rates, Fertility rates – Life table construction and uses.

UNIT X: Statistical Computing using Excel – Understanding of the usage of Statistical Packages including SPSS, MINITAB, and SAS.rsion, Skewness and Kurtosis – Correlation and regression – Curve Fitting – Linear and Quadratic equation by the method of least squares.

For TNPSC CSSSE Syllabus 2022 PDF check the link – TNPSC Combined Statistical Subordinate Services Exam Syllabus PDF.

Paper-II
SYLLABUS FOR EXAMINATION
PART – A
TAMIL ELIGIBILITY TEST (SSLC STANDARD)

கட்டாயத் தமிழ் மொழித் தகுதி மற்றும் மதிப்பீட்டுத் தேர்வு (கொள்குறிவகைத் தேர்வு) (பத்தாம் வகுப்புத் தரம்)

 1. பிரித்தெழுதுதல்/சேர்த்தெழுதுதல்.
 2. எதிர்ச்சொல்லை எடுத்தெழுதுதல்.
 3. பொருந்தாச்சொல்லைக் கண்டறிதல்
 4. பிழை திருத்தம் (i) சந்திப்பிழையை நீக்குதல் ( ii) மரபுப் பிழைகள், வழுவுச் சொற்களை நீக்குதல் பிறமொழிச்சொற்களை நீக்குதல்
 5. ஆங்கிலச்சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச்சொல்லை அறிதல்.
 6. ஒலி மற்றும் பொருள் வேறுபாடறிந்து சரியான பொருளையறிதல்.
 7. ஒரு பொருள் தரும் பல சொற்கள்.
 8. வேர்ச்சொல்லைத் தேர்வு செய்தல்.
 9. வேர்ச்சொல்லைக் கொடுத்து வினைமுற்று, வினையெச்சம், வினையாலணையும் பெயர், தொழிற்பெயரை உருவாக்கல்
 10. அகரவரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்தல்.
 11. சொற்களை ஒழுங்குப்படுத்தி சொற்றொடராக்குதல்.
 12. இருவினைகளின்பொருள் வேறுபாடு அறிதல் (எ.கா.) குவிந்து குவித்து
 13. விடைக்கேற்ற வினாவைத்தேர்ந்தெடுத்தல்.
 14. எவ்வகை வாக்கியம் என க்கண்டெழுதுதல் – தன்வினை, பிறவினை, செய்வினை, செயப்பாட்டு வினைவாக்கியங்களைக் கண்டெழுதுதல்.
 15. உவமையால் விளக்கப்பெறும் பொருத்தமான பொருளைத்தேர்ந்தெழுதுதல்
 16. அலுவல்சார்ந்தசொற்கள் (கலைச்சொல்)
 17. விடைவகைகள்
 18. பிறமொழிச் சொற்களுக்கு இணையான தமிழ்ச் சொற்களைக் கண்டறிதல் (எ.கா.) கோல்டுபிஸ்கட்-தங்கக்கட்டி
 19. ஊர்ப்பெயர்களின்மரூஉவை எழுதுக (எ.கா.) தஞ்சாவூர்-தஞ்சை
 20. நிறுத்தற்குறிகளை அறிதல்
 21. பேச்சுவழக்கு, எழுத்து வழக்கு வாரான்-வருகிறான்).
 22. சொற்களை இணைத்து புதிய சொல் உருவாக்கல்
 23. பொருத்தமானகாலம் அமைத்தல் (இறந்தகாலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம்).
 24. சரியான வினாச்சொல்லைத் தேர்ந்தெடு
 25. சரியான இணைப்புச் சொல் (எனவே, ஏனெனில், ஆகையால், அதனால், அதுபோல).
 26. அடைப்புக்குள் உள்ள சொல்லைத் தகுந்த இடத்தில் சேர்க்க.
 27. இருபொருள்தருக.
 28. குறில் நெடில் மாற்றம், பொருள்வேறுபாடு
 29. கூற்று காரணம் சரியா? தவறா?
 30. கலைச்சொற்களை அறிதல் எ.கா.- Artificial Intelligence – செயற்கை நுண்ண றிவு Super Computer -மீத்திறன் கணினி
 31. பொருத்தமானபொருளைத் தெரிவு செய்தல்
 32. சொற்களின் கூட்டுப்பெயர்கள் (எ.கா.) புல் புற்கள்
 33. சரியான தொடரைத்தேர்ந்தெடுத்தல்
 34. பிழைதிருத்துதல் ஒரு.ஓர்)
 35. சொல்-பொருள் பொருத்துக
 36. ஒருமை-பன்மை பிழை
 37. பத்தியிலிருந்து வினாவிற்கான சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு
PART – B
GENERAL STUDIES (DEGREE STANDARD)

அலகு-I: பொது அறிவியல்

i. பேரண்டத்தின் இயல்பு – இயற்பியல் அளவுகளின் அளவீடுகள் – இயக்கவியலில் பொது அறிவியல் விதிகள் – விசை, அழுத்தம் மற்றும் ஆற்றல் – அன்றாட வாழ்வில் இயந்திரவியல் , மின்னியல் , காந்தவியல், ஒளி, ஒலி, வெப்பம் மற்றும் அணுக்கரு இயற்பியலின் அடிப்படை கோட்பாடுகளும் அதன் பயன்பாடுகளும்.
ii. தனிமங்களும் சேர்மங்களும், அமிலங்கள், காரங்கள், உப்புகள், பெட்ரோலிய பொருட்கள், உரங்கள், பூச்சிக்கொல்லிகள், உலோகவியல் மற்றும் உணவில் கலப்படம்.
iii. உயிரியலின் முக்கியகோட்பாடுகள், உயிரினங்களின் வகைப்பாடு, பரிணாமம், மரபியல், உடலியல், ஊட்டச்சத்து, உடல் நலம் மற்றும் சுகாதாரம், மனிதநோய்கள்.
iv. சுற்றுப்புறச் சூழல் அறிவியல்.

அலகு-II: நடப்பு நிகழ்வுகள்

i. அண்மை நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு – தேசியச் சின்னங்கள் – மாநிலங்கள் குறித்த விவரங்கள் – செய்திகளில் இடம்பெற்ற சிறந்த ஆளுமைகளும் இடங்களும் – விளையாட்டு – நூல்களும்
ஆசிரியர்களும்.
ii. நலன் சார் அரசுத் திட்டங்கள் – தமிழ்நாடு மற்றும் இந்தியாவின் அரசியல் கட்சிகளும் மற்றும் ஆட்சியல் முறைகளும்.
iii. அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்பத்தில் அண்மைக்கால கண்டுபிடிப்புகள் – புவியியல் அடையாளங்கள் – தற்போதைய சமூக பொருளாதார பிரச்சினைகள்.

அலகு-III: இந்தியாவின் புவியியல்

i. புவி அமைவிடம் – இயற்கை அமைவுகள் – பருவமழை, மழைப் பொழிவு, வானிலை மற்றும் காலநிலை – நீர் வளங்கள் – ஆறுகள் – மண், கனிம வளங்கள் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் – காடு மற்றும் வன உயிரினங்கள் – வேளாண் முறைகள்.
ii. போக்குவரத்து – தகவல் தொடர்பு.
iii. தமிழ்நாடு மற்றும் இந்தியாவில் மக்கள் தொகை அடர்த்தி மற்றும் பரவல்.
iv. பேரிடர் – பேரிடர் மேலாண்மை – சுற்றுச்சூழல் – பருவநிலை மாற்றம்.

அலகு-IV: இந்தியாவின் வரலாறும் பண்பாடும்

i. சிந்து சமவெளி நாகரிகம் – குப்தர்கள், தில்லி சுல்தான்கள், முகலாயர்கள் மற்றும் மராத்தியர்கள் – தென் இந்திய வரலாறு .
ii. இந்தியப் பண்பாட்டின் இயல்புகள், வேற்றுமையில் ஒற்றுமை – இனம், மொழி, வழக்காறு.
iii. இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு.

அலகு-V: இந்திய ஆட்சியியல்

i. இந்திய அரசியலமைப்பு – அரசியலமைப்பின் முகவுரை அரசியலமைப்பின் முக்கிய கூறுகள் – ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரேதசங்கள்.
ii. குடியுரிமை, அடிப்படை உரிமைகள், அடிப்படைக் கடமைகள், அரசின் நெறிமுறைக் கோட்பாடுகள்.
iii. ஒன்றிய நிர்வாகம், ஒன்றிய நாடாளுமன்றம் – மாநில நிர்வாகம், மாநில சட்டமன்றம் – உள்ளாட்சி அமைப்புகள், பஞ்சாயத்து ராஜ்.
iv. கூட்டாட்சியின் அடிப்படைத் தன்மைகள் : மத்திய – மாநில உறவுகள்.
v. தேர்தல் – இந்திய நீதி அமைப்புகள் – சட்டத்தின் ஆட்சி.
vi. பொது வாழ்வில் ஊழல் – ஊழல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் – லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்தா – தகவல் அறியும் உரிமை பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் – நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் – மனித உரிமைகள் சாசனம்.

அலகு-VI: இந்தியப் பொருளாதாரம்

i. இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள் – ஐந்தாண்டு திட்ட மாதிரிகள் – ஒரு மதிப்பீடு – திட்டக்குழு மற்றும் நிதி ஆயோக்.
ii. வருவாய் ஆதாரங்கள் – இந்திய ரிசர்வ் வங்கி – நிதி ஆணையம் – மத்திய மாநில அரசுகளுக்கிடையேயான நிதிப் பகிர்வு – சரக்கு மற்றும் சேவை வரி.
iii. பொருளாதார போக்குகள் – வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம், நிலச் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் வேளாண்மை – வேளாண்மையில் அறிவியல் தொழில் நுட்பத்தின் பயன்பாடு – தொழில் வளர்ச்சி – ஊரக நலன்சார் திட்டங்கள் – சமூகப் பிரச்சினைகள் – மக்கள் தொகை, கல்வி, நலவாழ்வு, வேலை வாய்ப்பு, வறுமை.

அலகு-VII: இந்திய தேசிய இயக்கம்

i. தேசிய மறுமலர்ச்சி – ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு எதிரான தொடக்க கால எழுச்சிகள் – இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் – தலைவர்கள் உருவாதல் – பி.ஆர்.அம்பேத்கர், பகத்சிங், பாரதியார், வ.உ.சிதம்பரனார், தந்தை பெரியார், ஜவஹர்லால் நேரு, ரவீந்திரநாத் தாகூர், காமராசர், மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத், இராஜாஜி, சுபாஷ் சந்திர போஸ், முத்துலெட்சுமி அம்மையார், மூவலூர் இராமாமிர்தம் மற்றும் பல தேசத் தலைவர்கள்.
ii. தமிழ்நாட்டு விடுதலைப் போராட்டத்தின் பல்வேறு நிலைகள் மற்றும் இயக்கங்கள்.அலகு-VII: தமிழ்நாட்டின் வரலாறு, மரபு பண்பாடு மற்றும் சமூக – அரசியல் இயக்கங்கள்

i. தமிழ் சமுதாய வரலாறு அது தொடர்பான தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள், சங்க காலம் முதல் இக்காலம் வரையிலான தமிழ் இலக்கியம்.
ii. திருக்குறள்: (அ) மதச் சார்பற்ற தனித்தன்மையுள்ள இலக்கியம்.
(ஆ) அன்றாட வாழ்வியலோடு தொடர்புத் தன்மை.
(இ) மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம்.
(ஈ) திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்களும் – சமத்துவம், மனிதநேயம் முதலானவை.
(உ) சமூக அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் பொருத்தப்பாடு.
(ஊ) திருக்குறளின் தத்துவக் கோட்பாடுகள்.
iii. விடுதலைப் போராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு – ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் – விடுதலைப் போராட்டத்தில் பெண்களின் பங்கு.
iv. தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு சீர்திருத்தவாதிகள், சீர்திருத்த இயக்கங்கள் மற்றும் மாற்றங்கள்.

அலகு-IX: தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம்

i. சமூக நீதியும் சமூக நல்லிணக்கமும் சமூகப் பொருளாதார மேம்பாட்டின் மூலாதாரங்கள்.
ii. தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் நலவாழ்வு முறைமைகள்.
iii. தமிழகப் புவியியல் கூறுகளும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் அவற்றின் தாக்கமும்.

அலகு-X: திறனறிவும் மனக்கணக்கு நுண்ணறிவும் (APTITUDE AND MENTAL ABILITY)

i. சுருக்குதல் – விழுக்காடு – மீப்பெரு பொதுக் காரணி – மீச்சிறு பொது மடங்கு
ii. விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம்.
iii. தனி வட்டி – கூட்டு வட்டி – பரப்பு – கொள்ளளவு – காலம் மற்றும் வேலை.
iv. தருக்கக் காரணவியல் – புதிர்கள் – பகடை – காட்சிக் காரணவியல் – எண் எழுத்துக் காரணவியல் – எண் வரிசை.

For TNPSC Combined Statistical Subordinate Services Examination Vacancy Details, Salary, Age limit, Selection process, Fee Details, and Other details Click the link – TNPSC Combined Statistical Subordinate Services Examination Recruitment 2022
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *