15 Mar 2022

12th Economics Chapter 5 Book Back Answers in Tamil

சமச்சீர் கல்வி 12th பொருளியல் – அத்தியாயம் 5: பணவியல் பொருளியல்

Samacheer Kalvi 12th Standard New Economics Book Back 1 Mark and 2 Mark Questions with Answers PDF uploaded and available below. Tamil Nadu Class 12 Economics New Syllabus – பணவியல் பொருளியல் Book Back Solutions 2022 is available for Tamil medium students. TN Samacheer Kalvi 12th std Economics Book Portion consists of 12 Chapters. Check chapter-wise and Full Class 12th Economics Book Back Answers Tamil Guide 2022 PDF format for free download. 12th Economics Chapter 5 Book Back Answers in Tamil medium below:

English, Tamil, Maths, Physics, Chemistry, History, Geography, Economics, Botany, Zoology, Political Science, and Commerce Book Back One and Two Mark Questions and Answers are available in PDF on our site. Tamilnadu Class 12th Tamil Medium Economics guide Book Back Answers PDF listed below chapter-wise for free download. See below for the TN New 12th Economics Book Back Questions with Answer PDF:

Class 12 Samacheer Books PDF Free download, Click the link – Samacheer Kalvi 12th books
12th Samacheer Kalvi – Economics Book Back Answers in Tamil PDF:

Tamil Medium 12th Samacheer Kalvi Economics Book Subject One Mark, Two Mark Guide questions and answers are available below. Check Economy questions for English and Tamil Medium. Take the printout and use it for exam purposes.

12th Economics – அத்தியாயம் 5: பணவியல் பொருளியல் Book Back Answers

சரியான விடையை தெரிவு செய்க:

1 ஆர்பிஐ-ன் தலைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் ______.

அ) டில்லி
ஆ) சென்னை
இ) மும்பை
ஈ)  பெங்களுரு

2. பணம் என்பது __________.

அ)  உள்ளடக்க மதிப்பு இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்ளைப்படுவது
ஆ) நிலையான வாங்கும் சக்தியை கொண்டது
இ)  உள்ளவற்றில் அதிக நீர்மைத்தன்மை கொண்ட சொத்து ஆகும்.
ஈ)   வளங்களை பங்கிட்டுக்கொள்ள தேவைப்படுகிறது.

3. காகிதப்பண முறையை மேலாண்மை செய்வது ________.

அ)  மைய பணவியல் அமைப்பு
ஆ) மாநில அரசு
இ) மைய அரசு
ஈ)  வங்கிகள்

4. Mi மற்றும் M2 ஆகிய இரண்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசம்

அ)  அஞ்சலக அனைத்து வைப்புகள்
ஆ) அஞ்சலக சேமிப்பு வங்கியின் சேமிப்பு வைப்புகள்
இ)  வங்கியின் கால வைப்புகள்
ஈ)   காகிதப்பணம்

5.  இர்விங் ஃபிஷரின் பண அளவுக் கோட்பாடு பிரபலமான ஆண்டு

அ) 1908
ஆ) 1910
இ) 1911
ஈ) 1914

6. MV என்பது _________.

அ) பணத் தேவை
ஆ) சட்டபூர்வ பண அளிப்பு
இ) வங்கிப் பண அளிப்பு
ஈ) மொத்த பண அளிப்பு

7. பணவீக்கம் என்பது _______.

அ) விலைகள் அதிகரிப்பு
ஆ) விலைகள் குறைதல்
இ) பணமதிப்பு அதிகரிப்பு
ஈ) விலைகள் மாறாதிருத்தல்

8. _________ பணவீக்கம் பணமதிப்பில் தீவிர மதிப்பு குறைவினை ஏற்படுத்துகிறது.

அ) தவழும்
ஆ) நடக்கும்
இ) ஒரும்
ஈ) டயர்

9. கூலி மற்றும் மூலப்பொருட்கள் செலவு கூடுவதால் பொருட்களின் பொது விலைமட்டம் அதிகரிப்பது—— பணவீக்கம் ஆகும்

அ) செலவு உந்து
ஆ) தேவை இழுப்பு
இ)  ஒரும்
ஈ)  தாவும்

10. பணவீக்கத்தின்பொழுது பயனடைபவர்கள் யார்?

அ) கடன் பெற்றோர்கள்
ஆ) கடன் வழங்கியோர்
இ) கூலி மற்றும் சம்பளம் பெறுவோர்
ஈ)  அரசு

11. _________ என்பது பணவீக்க விகிதம் குறைந்து செல்வது ஆகும்.

அ) எதிர் பணவீக்கம்
ஆ) பணவாட்டம்
இ) தேக்கவீக்கம்
ஈ) மந்தம்

12. தேக்கவீக்கத்தில் பணவீக்க விகிதத்துடன் இணைந்திருப்பது

அ) தேக்கம்
ஆ) வேலைவாய்ப்பு
இ) உற்பத்தி
ஈ) விலை13. பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் ஏற்படும் ஏற்றத்தாழ்வுகளை _________ அழைக்கின்றோம்.

அ) பூரிப்பு
ஆ) பின்னிறக்கம்
இ) மீட்சி
ஈ) வணிகச்சுழற்ச்சி

14. மந்த காலத்தில் பொருளியல் நடவடிக்கைகள் இவ்வாறு இருக்கும்

அ) உயர்ந்தபட்சமாக
ஆ) மிக மோசமாக
இ) மிக குறைந்தபட்சமாக
ஈ) மிக நல்ல நிலையில்

15. பரிவர்த்தனைகளில் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் இரு இடையீட்டுக்கருவியாகவும், அளவீடு மற்றும் மதிப்பினை இருப்பு வைத்தல் ஆகியவற்றினை செய்யும் ஒரு பொருள் பணம் என்ற இலக்ணத்தை வழங்கியவா;

அ)  கிரௌதர்
ஆ) பிகு
இ)  வாக்கர்
ஈ) பிரான்சிஸ்டி பேக்கான்

16. பற்று அட்டை என்பது __________ உதாரணம் ஆகும்.

அ)  கட்டளைப்பண
ஆ) காகிதப்பண
இ)  நெகழி பண
ஈ)   கடன் பண

17. ஃபிஷரின் பண அளவுக் கோட்பாடு பணத்தின் இந்த பணியின் சடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டது

அ) மதிப்பளவு
ஆ) மதிப்பின் நிலைக்கலன்
இ) பரிவர்த்தனை கருவி
ஈ) வருங்கால செலுத்துதல்களுக்கான அடிப்படை

18. MV = PT என்ற சமன்பாட்டில், V என்பது

அ) வாணிபத்தின் அளவு
ஆ) பணத்தின் சுழற்ச்சி வேகம்
இ) ரொக்கப் பணத்தின் அளவு
ஈ) வங்கி மற்றும் கடன் பண அளவு

19. விலைவாசி மெதுவாக உயரும் பொழுது அது அழைக்கப்படுவது

அ) தாவும் பணவீக்கம்
ஆ) மிதமான பணவீக்கம்
இ) உயர் பணவீக்கம்
ஈ) பணவாட்டம்

20. ________ பணவீக்கம் பொருளாதாரத்தினை எந்த வகையிலும் பாதிக்காது.

அ) நடக்கும்
ஆ) ஓரும்
இ) தவழும்
ஈ) தாவும்

Other Important Links For 12th Samacheer Kalvi Economics Book Back:

Click Here for Complete 12th Samacheer kalvi Economics book back Answers – Samacheer Kalvi 12th Economics Book Back Answers in Tamil
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *